Mobile View

Booking Policy

Zasady korzystania z usług TravelStay

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem strony internetowej oraz firmą TravelStay. Korzystanie z tej strony internetowej podlega wyrażeniu nieodwołalnej zgody Użytkownika, bez zmian w zasadach i powiadomieniach w niej zawartych, na użytkowanie strony zgodnie z obowiązującymi zasadami i powiadomieniami.

Brak odpowiedzialności
Niezależnie od powyższego, TravelStay, w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo, bezwzględnie zrzeka się jakichkolwiek i wszystkich gwarancji dokładności, rzetelności lub jakichkolwiek innych gwarancji.

Wszystkie rezerwacje m.in. zakwaterowania są dokonywane przez stronę internetową TravelStay, która jest pośrednikiem dla usługodawcy zapewniającego zakwaterowanie. TravelStay nie jest stroną umowy pomiędzy Użytkownikiem a usługodawcą zapewniającym zakwaterowanie, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności ani odpowiedzialności prawnej, bezpośrednio ani pośrednio, za warunki zawartej umowy.

TravelStay zaleca upewnienie się, czy warunki umowy dotyczące pobytu u usługodawcy zapewniającego zakwaterowanie są dla Użytkownika satysfakcjonujące, ponieważ TravelStay nie może w żaden sposób zagwarantować tego, co takie warunki obejmują.

Firma Firma TravelStay nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody i straty poniesione przez Użytkownika, do których doszło w wyniku korzystania z naszej strony internetowej lub które są w jakichkolwiek sposób związane z korzystaniem z tej strony internetowej, z wyjątkiem nieograniczonej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała.

Chociaż TravelStay prezentuje wyłącznie zakwaterowanie, które jest według nas odpowiednie dla naszych użytkowników rezerwujących noclegi przez stronę internetową TravelStay.com, lista kwater na TravelStay.com nie jest i nie powinna być uważana za rekomendację ze strony firmy TravelStay, nie podaje ona przykładowych miejsc, które są właściwe dla celów Użytkownika. Firma TravelStay nie jest w żaden sposób odpowiedzialna w przypadku, gdy zakwaterowanie nie jest odpowiednie dla Użytkownika potrzeb.

Korzystanie ze strony internetowej TravelStay
Jednym z warunków korzystania z tej strony internetowej jest podjęcie przez Użytkownika zobowiązania wobec TravelStay, że nie będą Państwo wykorzystywać tej strony internetowej do własnych nielegalnych celów oraz celów zabronionych przez niniejsze warunki umowy. TravelStay zastrzega sobie prawo do anulowania każdej rezerwacji dokonanej w celach innych niż skorzystanie z zarezerwowanego zakwaterowania. Zgodnie z tym, wszelkie rezerwacje utworzone w celu imigracji lub otrzymania wizy, a takze rezerwacje z nieaktualnymi danymi kontaktowymi zostana automatycznie anulowane przed data przyjazdu.

Depozyty pobierane są przez firmę TravelStay Ltd. z tytułu korzystania przez Użytkownika z usługi rezerwacji noclegów ze zniżką oferowanej poprzez stronę TravelStay. System rezerwacji, który oferujemy, jest oparty na danych, które otrzymujemy od usługodawców zapewniających zakwaterowanie zamieszczone na naszej stronie internetowej. Chociaż pracujemy nad tym, by wszystkie dane zamieszczone na naszej stronie były dokładne, nie możemy zagwarantować bezbłędności wszystkich informacji. Jeżeli zauważymy błąd w cenach podanych na Użytkownika rezerwacji, skontaktujemy się z Użytkownikiem jak najszybciej, aby dać Państwu możliwość potwierdzenia rezerwacji po właściwej cenie lub rezygnacji. Jeżeli nie będziemy się w stanie z Użytkownikiem skontaktować, automatycznie anulujemy rezerwację. Jeśli zdecydują się Państwo zrezygnować z pobytu, anulujemy Użytkownika zapłatę i zwrócimy pieniądze, jeśli płatność została już dokonana.

Odpowiedzialność związana z wiekiem
Aby korzystać ze strony internetowej TravelStay muszą być Państwo osobami pełnoletnimi, zdolnymi do zawierania prawnie wiążących umów, na wypadek konieczności poniesienia odpowiedzialności w wyniku korzystania z tej strony internetowej. Ponoszą Państwo także odpowiedzialność za wszystkie transakcje finansowe zawarte przy użyciu tej strony internetowej zarówno przez Użytkownika jak i przez osoby korzystające z jego hasła logowania. Użytkownik ma również obowiązek wypłacenia TravelStay odszkodowania za wszystkie ewentualne straty finansowe poniesione w wyniku nielegalnego użycia przez Użytkownika karty kredytowej.

Linki do innych stron internetowych
Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne firmy. Takie linki są zamieszczone wyłącznie w celach referencyjnych. Firma TravelStay nie zarządza tymi stronami i nie jest odpowiedzialna za ich zawartość. Obecność tych linków na stronie internetowej TravelStay nie powinna być uważana za lansowanie materiałów zawartych na tych stronach internetowych lub za istnienie powiązań naszej firmy z innymi firmami prowadzącymi te strony internetowe.

Zrzeczenie się
Jeżeli TravelStay, w dowolnym momencie lub przez dowolny okres czasu, nie będzie przestrzegać jednego lub kilku warunków i postanowień niniejszej Umowy nie jest to równoznaczne ze zrzeczeniem się tych warunków lub z nimi związanych praw.

Ochrona danych osobowych
TravelStay przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie ze swoimi zasadami ochrony danych osobowych, których szczegóły zamieszczono poniżej (proszę kliknąć tutaj).

Zmiany warunków niniejszej Umowy
TravelStay zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i postanowień, zgodnie z którymi funkcjonuje niniejsza strona internetowa, jak również do zmiany zawartości tej strony. Prawo to nie ma wpływu na istniejące ustanowienia, zaakceptowane przez Użytkownika poprzez dokonanie legalnej rezerwacji lub zakupu dokonanego podczas korzystania z tej strony internetowej.

Postanowienia ogólne
Niniejsza umowa jest zgodna z prawem angielskim. W związku z tym wyrażają Państwo zgodę na poddanie rozwiązywania kwestii spornych związanych z korzystaniem z tej strony internetowej wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Jeżeli jakakolwiek część tej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wykonania - dotyczy to między innymi rezygnacji z gwarancji i ograniczeń odpowiedzialności wymienionych powyżej - wtedy nieważne lub niemożliwe do wypełnienia warunki zostaną zastąpione ważnymi, możliwymi do wyegzekwowania warunkami, zbieżnymi w intencji z oryginalnymi warunkami, a pozostałe postanowienia zachowają swoją ważność.

Ta umowa jest pełną umową pomiędzy Użytkownikiem a firmą TravelStay w odniesieniu do tej strony internetowej i zastępuje wszelkie wcześniejsze propozycje i wcześniejszy przekaz informacji w formie elektronicznej, ustnej i pisemnej, pomiędzy Użytkownikiem a firmą TravelStay w odniesieniu do tej strony internetowej.

Prawo autorskie i znak firmowy
Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim i, jeśli stosowne, prawem związanym z niezarejestrowanym i zarejestrowanym znakiem firmowym. Nie mogą Państwo zmieniać, kopiować, rozpowszechniać, przekazywać, eksponować, nagrywać, kopiować, publikować, udzielać zezwolenia, tworzyć prac opartych na, przesyłać lub sprzedawać jakichkolwiek danych, programów lub usług uzyskanych z tej strony internetowej. Wobec osób, które naruszą zasady korzystania z tej strony internetowej, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.

Ochrona danych osobowych

TravelStay podchodzi poważnie do sprawy ochrony Użytkownika danych osobowych. Proszę zapoznać się z następującym szczegółowym opisem naszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Co obejmują zasady dotyczące ochrony danych osobowych
Nasze zasady dotyczące ochrony danych osobowych obejmują obchodzenie się przez firmę TravelStay z danymi umożliwiającymi Użytkownika identyfikację podawanymi przez Użytkownika internetowej i usług TravelStay. Zasady te obejmują także traktowanie przez firmę TravelStay danych umożliwiających Użytkownika identyfikację, podanych nam przez nasze firmy partnerskie.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych
TravelStay gromadzi dane umożliwiające Użytkownika identyfikację gdy dokonują Państwo rezerwacji przez stronę internetową TravelStay.com, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową TravelStay oraz gdy biorą udział w promocjach, konkursach lub sondażach. TravelStay może także otrzymywać dane umożliwiające Użytkownika identyfikację od naszych firm partnerskich.

TravelStay automatycznie otrzymuje i zapisuje na naszym serwerze dane z Użytkownika przeglądarki, w tym adres IP.

TravelStay wykorzystuje te informacje głównie do osiągnięcia trzech celów: aby dostosować do Użytkownika potrzeb reklamy i zawartość przeglądanej strony, aby odpowiedzieć na zapytania dotyczące konkretnych produktów i usług oraz aby skontaktować się z Użytkownikiem z informacjami na temat produktów, usług i ofert promocyjnych, chyba że zaznaczyli Państwo, że nie życzą sobie takiego rodzaju kontaktu z naszej strony.

Aby sprawdzić, które miejsca na naszej stronie internetowej klienci odwiedzają najpierw a które na koniec oraz oszacować ilość osób odwiedzających różne strony, części strony i sprawdzić w szczegółach do czego użyto wyszukiwarki, możemy także użyć tych danych do zmierzenia historycznego współczynnika klikalności przez osoby, które znalazły się na stronie przez kliknięcie zewnętrznego linka oraz ile osób opuściło stronę przez kliknięcie na inny link. Możemy ujawnić te dane osobom trzecim w formie zbiorowej, tak że dane osobowe konkretnych osób odwiedzających naszą stronę internetową nie będą przekazywane osobom trzecim.

Dzielenie się danymi i ujawnianie danych osobowych
TravelStay nie będzie nikomu sprzedawał ani udostępniał danych umożliwiających Użytkownika identyfikację.

TravelStay prześle dane umożliwiające Użytkownika identyfikację osobom trzecim jeżeli:
Wyrażą Państwo na to zgodę;

  • Zajdzie potrzeba udostępnienia danych w celu zapewnienia dostarczenia produktu lub zapewnienia zamówionych przez Użytkownika usług;
  • Zajdzie potrzeba przesłania Użytkownika danych do firm pracujących w imieniu TravelStay w celu zapewnienia dostarczenia Państwu produktu lub usług (firmy te nie mają prawa do wykorzystywania danych umożliwiających Użytkownika identyfikację przesłanych przez nas do innych celów poza pomocą nam, chyba że udzielimy Państwu innych informacji).
  • Musimy odpowiedzieć na wezwania i nakazy sądowe związane z postępowaniem sądowym; lub gdy
  • Dowiemy się, że Użytkownika działalność na naszych stronach internetowych łamie zasady korzystania z usług TravelStay lub którekolwiek z naszych wytycznych dotyczących konkretnych produktów czy usług.
  • Jeżeli zdecydują się Państwo zrecenzować i/lub ocenić któreś z miejsc zakwaterowania przedstawionych na stronie internetowej TravelStay.com, Użytkownika imię, adres emailowy i kraj pochodzenia pozostaną poufne, chyba że zgodzą się Państwo na publikację tych danych na stronie internetowej.

Cookies
W chwili obecnej TravelStay nie używa technologii „cookies".Jeżeli TravelStay.com zdecyduje się na używanie cookies w późniejszym terminie, nie będą one wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika w jakikolwiek sposób.

Bezpieczeństwo
TravelStay.com korzysta z systemu rezerwacji internetowej TravelStay Network. Jest to bezpieczny dla serwera program (SSL), który jest jednym z najlepszych obecnie dostępnych programów używanych do bezpiecznych transakcji internetowych. Koduje on wszystkie informacje osobiste łącznie z numerem karty kredytowej, imieniem i adresem, tak, że informacje te nie mogą być przechwycone podczas przesyłania ich przez internet. TravelStay.com dodatkowo używa specjalnych, oddzielnych nazw użytkowników i haseł do wszystkich tworzonych kont, a Użytkownika dane są przesyłane tylko i wyłącznie do naszych bezpiecznych serwerów, które są dodatkowo chronione systemem ściany zaporowej (firewall), w związku z czym Użytkownika dane są bezpieczne podczas korzystania ze strony internetowej TravelStay.

Zmiany w zasadach ochrony danych osobowych
TravelStay może od czasu do czasu wprowadzić zmiany do tego regulaminu. Jeżeli dojdzie do wprowadzenia znacznych zmian w sposobie wykorzystywania Użytkownika danych osobowych, zostaną Państwo poinformowani przez rzucający się w oczy komunikat na naszej stronie internetowej.

Pytania i sugestie
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub sugestie, proszę się z nami skontaktować.


TravelStay Full Privacy Notice

Obietnica Najlepszych Cen TravelStay

„Jeżeli znajdą Państwo takie samo zakwaterowanie jak u nas, ale taniej, zwrócimy różnicę w cenie!"

Wystarczy (w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji) przedstawić nam dokumenty, z których wynika, że mogli Państwo zarezerwować takie samo zakwaterowanie przez inną stronę internetową, na ten sam okres czasu, ale taniej niż u nas, a zwrócimy Państwu różnicę w cenie!

Znaczenie terminów:

Takie samo zakwaterowanie
Rezerwacja na ten sam okres czasu, w takim samym rodzaju pokoju, z identycznym wyżywieniem.

Cena
Cena zakwaterowania zarezerwowanego przez TravelStay zostanie Państwu przesłana w emailu potwierdzającym rezerwację. Jeżeli cena za zakwaterowanie na innej stronie internetowej jest tzw. restrykcyjną ceną zniżkową (Restrictive Discounted Price), nie jest ona objęta naszą gwarancją najniższych cen. Restrykcyjne ceny zniżkowe są cenami zniżkowymi, oferowanymi na innych zasadach niż ceny oferowane przez TravelStay. Restrykcje nałożone na klientów to m.in. ograniczenie czasu pobytu, inne zasady anulowania rezerwacji lub inne zasady rezerwacji zakwaterowania.

Zwrot różnicy w cenie
Jest on dokonywany w postaci czeku, wypłacanego w ciągu 30 dni od zatwierdzenia Użytkownika zgłoszenia.

Multiple currencies display